Publications

2022

Code4Struct: Code Generation for Few-Shot Structured Prediction from Natural Language. [Paper]
Xingyao Wang, Sha Li, Heng Ji.
ArXiv Oct 2022.

Open Relation and Event Type Discovery with Type Abstraction. [Paper] [Code]
Sha Li, Heng Ji, Jiawei Han.
EMNLP 2022.

Open-Vocabulary Argument Role Prediction for Event Extraction. [Paper] [Code&Data]
Yizhu Jiao, Sha Li, Yiqing Xie, Ming Zhong, Heng Ji, Jiawei Han.
EMNLP 2022 Findings.

Schema-Guided Event Graph Completion. [Paper] [Code]
Hongwei Wang, Zixuan Zhang, Sha Li, Jiawei Han, Yizhou Sun, Hanghang Tong, Joseph P. Olive, Heng Ji.
AKBC 2022.

P4E: Few-Shot Event Detection as Prompt-Guided Identification and Localization. [Paper]
Sha Li, Liyuan Liu, Yiqing Xie, Heng Ji, Jiawei Han.
ArXiv Feb 2022.

Enhanced Knowledge Selection for Grounded Dialogues via Document Semantic Graphs. [Paper] Due to corporate policies for code release, we haven’t been able to make our repository public yet. For help with implementation details, please contact me through email.
Sha Li, Mahdi Namazifar, Di Jin, Mohit Bansal, Heng Ji, Yang Liu, Dilek Hakkani-Tur.
NAACL 2022.

RESIN-11: Schema-guided Event Prediction for 11 Newsworthy Scenarios. [paper] [code]
Xinya Du, Zixuan Zhang, Sha Li, Pengfei Yu, Hongwei Wang, Tuan Manh Lai, Xudong Lin, Ziqi Wang, Iris Liu, Ben Zhou, Haoyang Wen, Manling Li, Darryl Hannan, Qi Zeng, Qing Lyu, Charles Yu, Carl Edwards, Xiaomeng Jin, Yizhu Jiao, Ghazaleh Kazeminejad, Rotem Dror, Zhenhailong Wang, Chris Callison-Burch, Mohit Bansal, Carl Vondrick, Jiawei Han, Dan Roth, Shih-Fu Chang, Martha Palmer and Heng Ji.
NAACL 2022 Demo.

Dynamic Global Memory for Document-level Argument Extraction. [Paper] [Code]
Xinya Du, Sha Li, Heng Ji.
ACL 2022.

Eider: Empowering Document-Level Relation Extraction with Efficient Evidence Extraction and Inference-Stage Fusion. [Paper] [Code]
Yiqing Xie, Jiaming Shen, Sha Li, Yuning Mao, Jiawei Han.
ACL 2022 Findings.

2021

The Future is not One-dimensional: Complex Event Schema Induction via Graph Modeling for Event Prediction. [Paper] [Code]
Manling Li, Sha Li, Zhenhailong Wang, Lifu Huang, Kyunghyun Cho, Heng Ji, Jiawei Han.
EMNLP 2021.

Document-Level Event Argument Extraction by Conditional Generation. [Paper] [Code & Appendix & Data]
Sha Li, Heng Ji, Jiawei Han
NAACL 2021.

RESIN: A Dockerized Schema-Guided Cross-document Cross-lingual Cross-media Information Extraction and Event Tracking System. [Paper] [Code]
Haoyang Wen, Ying Lin, Tuan M. Lai, Xiaoman Pan, Sha Li, Xudong Lin, Ben Zhou, Manling Li, Haoyu Wang, Hongming Zhang, Xiaodong Yu, Alexander Dong, Zhenhailong Wang, Yi R. Fung, Piyush Mishra, Qing Lyu, Dídac Surís, Brian Chen, Susan W. Brown, Martha Palmer, Chris Callison-Burch, Carl Vondrick, Jiawei Han, Dan Roth, Shih-Fu Chang and Heng Ji.
NAACL 2021 Demo.

2020

When do GNN Work: Understanding and Improving Neighborhood Aggregation. [Paper] [Code]
Yiqing Xie*, Sha Li*, Carl Yang, Raymong Chi-Wing Wong, Jiawei Han.
IJCAI 2020.

NetTaxo: Automated Topic Taxonomy Construction from Text-Rich Network. [Paper] [Code]
Jingbo Shang, Xinyang Zhang, Liyuan Liu, Sha Li, Jiawei Han.
The Web Conference (WWW) 2020.

Relation Learning on Social Networks with Multi-Modal Graph Edge Variational Autoencoders. [Paper] [Code]
Carl Yang, Jieyu Zhang, Haonan Wang, Sha Li, Yu Shi, Myunghwan Kim, Matt Walker and Jiawei Han.
WSDM 2020.

2019

HiGitClass: Keyword-Driven Hierarchical Classification of GitHub Repositories. [Paper] [Code]
Yu Zhang, Frank F. Xu, Sha Li, Yu Meng, Xuan Wang, Qi Li, Jiawei Han
ICDM 2019.

GeoAttn: Fine-Grained Localization of Social Sensing Messages via Attentional Memory Network. [Paper] [Supplementary] [Code]
Sha Li, Chao Zhang, Dongming Lei, Ji Li, Jiawei Han.
SDM 2019.

Taxonomy and Evaluation for Microblog Popularity Prediction.
Xiaofeng Gao, Zhenhao Cao, Sha Li, Bin Yao and Guihai Chen
TKDD 2019.